Jak wnioskować o rekompensatę za brak prądu?

Czy odbiorcom energii należą się bonifikaty?

Odbiorcom energii należą się bonifikaty za przerwy w dostawach energii, jednak niewielu o tym wie. Rekompensatę otrzymamy także za inne naruszenia takie jak niedotrzymywanie standardów jakościowych energii elektrycznej.

Jak wnioskować o rekompensatę?

O tym, kiedy można wnioskować o wypłatę mówi rozporządzenie. Jeśli spełnione zostały wskazane w nim przesłanki, to odbiorca powinien zwrócić się do przedsiębiorstwa energetycznego z wnioskiem o wypłacenie bonifikaty. Zobacz wniosek o odszkodowanie wzór. W treści można wskazać należną wysokości, jej określenie jest zapisane z taryfie lub umowie danego OSD. Wniosek należy złożyć w biurze obsługi klienta lub przesłać na właściwy adres korespondencyjny przedsiębiorstwa energetycznego. Ważne jest wskazanie danych odbiorcy, numer klienta i pesel, wnioskować może jedynie odbiorca, który ma podpisaną umowę kompleksową lub jest klientem lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego, inni mogą działać wyłącznie na podstawie upoważnienia.

Organem władny do rozstrzygania spraw roszczeniowych jest z tytułu umów cywilnoprawnych jest sąd powszechny. To do niego należy wnieść sprawę na podstawie kontraktowej odpowiedzialności dystrybutora, jeśli w ciągu 30 dni nie da nam odpowiedzi.

Podstawa prawna do odszkodowania

Umowa, regulamin i taryfa energetyczna oraz art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Jest podstawą, że umowa o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej powinna zawierać postanowienia określające m.in.: standardy jakościowe, warunki zapewnienia niezawodności i ciągłości dostaw, parametry techniczne energii. Idąc dalej art. 5 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne wskazuje, że w umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji powinny zawierać postanowienia określające wysokość bonifikaty, sposoby za niedotrzymanie oraz tryb postępowania i wnioskowania. Jednak wytyczne te zwykle odsyłają do regulaminu.

Standardy jakościowe obsługi odbiorców

Aktem prawnym regulującym standardy jakościowe obsługi odbiorców określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Według § 42 ww. rozporządzenia, przedsiębiorstwo energetyczne w zakresie standardów jakościowych obsługi odbiorców. Najważniejszymi z nich są:

 • przyjmuje od odbiorców, przez całą dobę, zgłoszenia i reklamacje dotyczące dostarczania energii elektrycznej z sieci;
 • bezzwłocznie przystępuje do usuwania zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej, spowodowanych nieprawidłową pracą sieci;
 • udziela odbiorcom, na ich żądanie, informacji o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii w sieci;
 • powiadamia odbiorców, z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem, o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, w formie:
 • ogłoszeń prasowych, internetowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie – odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,
 • indywidualnych zawiadomień pisemnych, telefonicznych lub za pomocą innego środka komunikowania się – odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV;

OSD informuje na piśmie, z co najmniej:

 • tygodniowym wyprzedzeniem – odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, o zamierzonej zmianie nastawień w automatyce zabezpieczeniowej i innych parametrach mających wpływ na współpracę ruchową z siecią,
 • rocznym wyprzedzeniem – odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, o konieczności dostosowania urządzeń i instalacji do zmienionego napięcia znamionowego, podwyższonego poziomu prądów zwarcia, zmiany rodzaju przyłącza lub innych warunków funkcjonowania sieci,
 • 3-letnim wyprzedzeniem – odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, o konieczności dostosowania urządzeń i instalacji do zmienionego napięcia znamionowego, podwyższonego poziomu prądów zwarcia lub zmianie innych warunków funkcjonowania sieci.
 • odpłatnie podejmuje stosowne czynności w sieci w celu umożliwienia bezpiecznego wykonania, przez odbiorcę lub inny podmiot, prac w obszarze oddziaływania tej sieci,
 • nieodpłatnie udziela informacji w sprawie zasad i rozliczeń oraz aktualnych taryf;
 • rozpatruje wnioski i reklamacje odbiorcy w sprawie rozliczeń i udziela odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji, chyba że w umowie między stronami określono innych termin;
 • na wniosek odbiorcy, w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych, dokonuje sprawdzenia dotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej dostarczanej z sieci określonych w § 38 tego rozporządzenia lub w umowie poprzez wykonanie odpowiednich pomiarów;
 • na pisemny wniosek odbiorcy, po rozpatrzeniu i uznaniu jego zasadności, udziela bonifikaty w wysokości określonej w taryfie za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej, o których mowa w § 38 tego rozporządzenia lub które określono w umowie.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s